Toxin (Haruko Kobayashi)

(WIP)

Description:

(WIP)

Bio:

Toxin (Haruko Kobayashi)

Halcyon Days (The Perks Of Being A Paragon) SimonRed